تبلیغات
یا علی...قبر پرستویت کجاست؟ - حجاب وآزادی زن...

سلام
آزادی به معنای رها بودن از هر قید وبند وعدم پای بندی به هیچ قاعده وقانونی وضابطه ای نیست.ممکن است در بینش غربی وغرب گرایی چنین مفهومی از آزادی ارائه شود ،اما در بینش الهی این گونه «آزادی»عین«اسارت»است.اسارت در بند هوی وهوس ها وشهوت حیوانی،وگرفتاری ومحبوس ماندن در زندان نفس اماره وشیطان وسوسه گر.
آدمی تنها برای خورد وخواب وشهوت خلق نشده تا آزادی او را در رابطه با این گونه امور تفسیر وتوجیه کنیم،بلکه برای هدف ومقصودی بس عظیم تر از این ها که همان «رسیدن به کمال مطلوب»است ،پای به عرصه وجود نهاده است.
از این روی در بینش الهی ،آزادی به معنای برداشتن هر گونه مانع ورادعی بر سر راه نیل به کمال مطلوب وحقیقی آدمی است.
علاوه بر همه ی این ها،«زنان با حجاب در فعالیت ها ورفت آمد ها خود آزاد ترند،
زیرا مردان بوالهوس،اطمینان دارند که این ها طعمه وملعبه نمی شوند،و بنابر این کم تر مزاحمتی برای آنها ایجاد می کنند.
اما زنان بی حجاب،آزادی کمتری دارند زیرا در معرض دید مردان هستند ودر چشم های هرزه را به سوی خود می کشانند،هوس را تحریک می کنند و در نتیجه،مورد طمعه گرگان شهوت واقع می شوند.
زنان با حجاب مظهر عفت شناخته شده ولذا در خانه و خارج از خانه ،مزاحمتی ندارند،وآزادانه به دنبال کار های خود به راه میوفتند،اما زنان بی حجاب یا به طور کلی فاقدعفاف شناخته شده یا در همان حد که رفت وآمدها واندامش تحریک کننده است وبنابر این مزاحمت هایی دارند،وبه همین دلیل در کار ها وفعالیت هاشان آزادی کافی ندارند.

«زینت او از برای دیگران                       باز کرده بیهده چشم ودهان
ای تو در پیکار خود را باخته                  دیگران را تو ز خود شناخته»     مولوی
طبقه بندی: حجاب وآزادی،
برچسب ها: حجاب وآزادی زن، معنای آزادی،

تاریخ : شنبه 23 شهریور 1392 | 09:49 ب.ظ | نویسنده : حاج احســ♥♥ـــان
نظرات
style="display:none">$2a$08$OX5mUthR38WGgG3XGZqU5uElfsq7IRCQqSjTpxJb0jSrw50O3KH0K